Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Jong gemengd koor Chaverim te Alblasserdam

 

ARTIKEL 1: Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Jong gemengd koor Chaverim te Alblasserdam en de consument. Deze algemene voorwaarden zijn openbaar te raadplegen op de website www.jgkchaverim.nl en dienen te worden geaccordeerd voor een overeenkomst tot stand kan komen.

1.2 Bij het plaatsen van een bestelling van een CD, een toegangskaart, etcetera bent u verplicht om akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de bestelling kan worden afgerond. Jong gemengd koor Chaverim is ten allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden zonder hiervan een kennisgeving te doen uitgaan aan te passen.

1.3 De algemene voorwaarden van Jong gemengd koor Chaverim zijn, in geval van een conflict, leidend boven eventuele andere algemene voorwaarden van koper/consument.

1.4 Jong gemengd koor Chaverim is gehouden de door haar geleverde producten te laten voldoen aan de kwaliteitsstandaard die mag worden verwacht van het product en die redelijkerwijs mag worden verwacht door koper.

  1. Levering

2.1 Levering van het bestelde product zal ten allen tijde binnen 7 dagen geschieden. Indien product onverhoopt niet op voorraad blijkt te zijn zal Jong gemengd koor Chaverim contact opnemen met koper om haar hiervan in kennis te stellen. Indien verkoper niet in staat blijkt te zijn binnen 30 dagen te leveren ontvangt koper haar geld retour.

2.2 Jong gemengd koor Chaverim heeft aan haar leveringsplicht voldaan indien zij kan aantonen dat het product is verzonden en aangeboden door PostNL. Hiervoor geldt het bewijs van de vervoerder dat het product is aangeboden.

  1. Prijzen

3.1 Alle op de website gevoerde prijzen kunnen door Jong gemengd koor Chaverim worden aangepast. Zowel prijsverhoging of prijsverlaging staat verkoper vrij.

3.2 De prijzen die gevoerd worden op het moment van aankoop zijn geldend. Op prijsverlagingen na aankoop kan geen aanspraak worden gedaan.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien de producten in de webshop van Jong gemengd koor Chaverim door een consument worden aangeschaft is er sprake van een koop op afstand overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW). Dit geeft koper het recht om het product binnen 14 dagen te retourneren indien de verzegeling NIET is verbroken. Het verbreken van het zegel, het openen van de verpakking/het plastic ontneemt koper het recht om het product te retourneren. De termijn van retournering van 14 dagen gaat in op datum van ontvangst door koper. Hiervoor geld de datum van aflevering door vervoerder zoals op vervoersbewijs staat vermeld. Maakt koper binnen 14 dagen geen gebruik van het retourrecht dan is de koop definitief.

4.2 Koper dient te bewijzen dat geretourneerde producten tijdig zijn teruggestuurd. Dit kan middels het overleggen van een verzendbewijs van vervoerder.

4.3 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van koper.

  1. Privacy en persoonsgegevens

5.1 Jong gemengd koor Chaverim weet zich gehouden aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Jong gemengd koor Chaverim behoud zich het recht om koper op haar mailinglijst te plaatsen teneinde haar op de hoogte te houden van nieuws en belangrijke ontwikkelingen. Koper heeft in elke e-mail het recht en de mogelijkheid om zich van deze mailinglijst uit te schrijven.

  1. Totstandkoming

6.1 Alle in welke vorm dan ook gedane toezeggingen, aanbiedingen en/of gegeven garanties zijn alleen dan geldig wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd.

6.2 Jong gemengd koor Chaverim behoudt zich het recht om mondeling en/of schriftelijk totstandgekomen overeenkomsten binnen 3 dagen te ontbinden zonder opgaaf van redenen. Genoemde afkoelingsperiode geld omdat de dagelijkse leiding van het Jongerenkoor licht bij een bestuur wat in de gelegenheid moet zijn om gedane toezeggingen of afgesloten overeenkomsten binnen 3 dagen na ampel beraad te ontbinden.

6.3 Indien tot stand gekomen overeenkomsten in het kader van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is voor verkoper of koper blijft het recht om deze te ontbinden van kracht. Gedacht kan worden aan een abusievelijk doorgevoerde prijsverlaging op de website of een ondoordachte toezegging.

  1. Afbeeldingen en specificaties

7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Jong gemengd koor Chaverim gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Overmacht

8.1 Jong gemengd koor Chaverim is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Jong gemengd koor Chaverim alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Jong gemengd koor Chaverim behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Jong gemengd koor Chaverim gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4 Indien Jong gemengd koor Chaverim bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van alle door Jong gemengd koor Chaverim aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Jong gemengd koor Chaverim zolang de afnemer de vorderingen van Jong gemengd koor Chaverim uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Jong gemengd koor Chaverim wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Jong gemengd koor Chaverim en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht kennis, tenzij Jong gemengd koor Chaverim er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

 

 

 

 

Chaverim
Vestigingsadres: Prins Hendrikstraat 19, 3341XR Hendrik Ido Ambacht
Postadres: Gravensingel 193, 3319EV Dordrecht
Telnr. 06-20110056
KvK-nr: 24384669